Tính giai thừa
NLD Code 16-10-2021 15:40:12 1.581
Nhập một số nguyên dương để tính giai thừa của nó:
Nhập n

Kết quả

Kết quả! Thông tin kết quả tính giai thừa sẽ hiển thị ở đây.

Diễn giải

Cho n là một số tự nhiên dương với n giai thừa ký hiệu n! là tích các số tự nhiên từ 1 đến n

Công thức: n! = 1 x 2 x 3 x ... x n

Ví dụ: 5! = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 120

Người ta quy ước 0! = 1