Tìm ước chung lớn nhất
NLD Code 19-10-2021 15:18:47 1.695
Nhập vào 2 số nguyên dương để tìm ước số chung lớn nhất
Số a

Số b

Kết quả

Kết quả! Thông tin tìm ước số chung lớn nhất sẽ hiển thị ở đây.

Diễn giải

- Ước số chung lớn nhất của a và b, viết tắt là ƯCLN(a,b) của hai số nguyên dương lớn nhất mà cả a và b đều chia hết.

- Ước số chung lớn nhất của 2 số a và b được ký hiệu là [a,b], ƯCLN(a,b)

- Ví dụ: Ước số chung lớn nhất của 7 và 5 là 1