Chuyển đổi Tiếng Việt thành Tiếq Việt
NLD Code 02-12-2017 13:23:22 7.972
Tiếng Việt mới nhất của PGS-TS Bùi Hiền nghiên cứu
Nội dung

Kết quả

Diễn giải

Tiếng Việt mới của PGS-TS Bùi Hiền nghiên cứu sẽ có một số thay đổi so với Tiếng Việt truyền thống ở các giá trị âm vị.

Cụ thể có 11 giá trị âm vị sẽ thay đổi gồm: C = Ch, Tr; D = Đ; G = G, Gh; F = Ph; K = C, Q, K; Q = Ng, Ngh; R = R; S = S; X = Kh; W =Th; Z = d, gi, r.

Ví dụ: Công cụ và Tiện ích → Kôq kụ và Tiện íc