Tính vận tốc của chuyển động đều
NLD Code 02-10-2021 08:24:03 1.783
Công thức tính vận tốc chuyển động đều: v = st (s tính bằng km, t tính bằng giờ)
Quảng đường

Thời gian

Kết quả

Kết quả! Thông tin vận tốc sẽ hiển thị ở đây.

Diễn giải

Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian

Công thức tính vận tốc chuyển động đều: v = st

Trong đó:

  • s là quãng đường di chuyển được trong thời gian t
  • t là thời gian chuyển động
  • v là vận tốc chuyển động đều

Ví dụ: Một người chạy xe đạp với quãng đường 120 km hết 8 giờ. Hỏi người đó chạy xe với vận tốc là bao nhiêu km/h?

Ta được: v = st = 1208 = 15 (km/h)