Mã hóa và Giải mã MD5
NLD Code 14-09-2017 12:32:55 2.420
Nhập vào Nội dung cần mã hóa hoặc giải mã
Nội dung

Kết quả

Diễn giải

MD5 là một hàm băm mật mã học được sử dụng phổ biến với giá trị băm dài 128-bit.

Là một chuẩn Internet (RFC 1321), MD5 đã được dùng trong nhiều ứng dụng bảo mật, và cũng được dùng phổ biến để kiểm tra tính toàn vẹn của tập tin.

Một bảng băm MD5 thường được diễn tả bằng một số hệ thập lục phân 32 ký tự.