Cộng hai phân số
NLD Code 12-10-2021 08:31:14 1.658
Nhập vào tử số và mẫu số của 2 phân số để thực hiện tính tổng
  
+
  

Kết quả

Kết quả! Thông tin tính tổng phân số sẽ hiển thị ở đây.

Diễn giải

Để cộng hai phân số, trước hết ta quy đồng mẫu số của các phân số, rồi cộng hai phân số đó.

Ví dụ: 57 + 75

Có mẫu số chung là 7 x 5 = 35

Ta có 57 = 5 x 57 x 5 = 2535

Ta có 75 = 7 x 75 x 7 = 4935

Ta được 57 + 75 = 2535 + 4935 = 7435