Chia hai phân số
NLD Code 10-10-2021 15:54:57 1.987
Nhập vào tử số và mẫu số của 2 phân số để thực hiện phép chia
  
:
  

Kết quả

Kết quả! Thông tin tính thương phân số sẽ hiển thị ở đây.

Diễn giải

Để chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với nghịch đảo của phân số thứ hai

Ví dụ: 57 : 75 = 5 x 57 x 7 = 2549