Mã hóa và Giải mã SHA1
NLD Code 15-09-2017 23:32:43 2.298
Nhập vào Nội dung cần mã hóa hoặc giải mã
Nội dung

Kết quả

Diễn giải

SHA1 là hàm băm mật mã lấy đầu vào và tạo ra giá trị băm 160 bit (20 byte) được gọi là thông báo đã tiêu hóa - thường được hiển thị dưới dạng số thập lục phân, dài 40 chữ số.