Tính tổng dãy số
NLD Code 14-10-2021 21:16:25 2.009
Nhập vào dãy số bạn cần tính tổng
Dãy số

Kết quả

Kết quả! Thông tin kết quả tính tổng dãy số sẽ hiển thị ở đây.

Diễn giải

- Ví dụ 1. Bạn có dãy số: 1 2 3 4 5

Bạn nhập vào 12345

⇒ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15

- Ví dụ 2. Bạn có dãy số: 11 12 13 14 15

Bạn nhập vào 11;12;13;14;15

⇒ 11 + 12 + 13 + 14 + 15 = 65

- Ví dụ 3. Bạn có dãy số: -1 2 -3 4 5

Bạn nhập vào -1; 2; -3; 4; 5

⇒ -1 + 2 + -3 + 4 + 5 = 7

- Ví dụ 4. Bạn có dãy số: -0.1 2 -3 4 0.5

Bạn nhập vào -0.1; 2; -3; 4; 0.5

⇒ -0.1 + 2 + -3 + 4 + 0.5 = 3.4