So sánh hai phân số
NLD Code 18-10-2021 09:21:11 1.858
Nhập vào tử số và mẫu số cho mỗi phân số để thực hiện so sánh
  
&
  

Kết quả

Kết quả! Thông tin so sánh phân số sẽ hiển thị ở đây.

Diễn giải

Để so sánh hai phân số, trước hết ta phải quy đồng mẫu số của các phân số, sau đó so sánh tử số của chúng.

Ví dụ: 5775

Có mẫu số chung là 7 x 5 = 35

Ta có 57 = 5 x 57 x 5 = 2535

Ta có 75 = 7 x 75 x 7 = 4935

2535 < 4935 nên 57 < 75