Mã hóa và Giải mã Base64
NLD Code 16-09-2017 23:32:43 2.679
Nhập vào nội dung cần mã hóa cũng như giải mã
Nội dung

Kết quả

Diễn giải

Mã hóa Base64 là một tập hợp gồm các ký tự (theo đúng thứ tự): từ A đến Z, từ a đến z, từ 0 đến 9, dấu +, dấu /. Tổng cộng là 64 ký tự biểu diễn 64 giá trị từ 0 đến 63.

Như vậy, ký tự từ A đến Z biểu diễn cho các giá trị từ 0 đến 25, từ a đến z biểu diễn cho giá trị từ 26 đến 51, từ 0 đến 9 biểu diễn cho giá trị từ 52 đến 61, dấu + biểu diễn cho giá trị 62, dấu / biểu diễn cho giá trị 63.