Mã hóa và Giải mã URL
NLD Code 17-09-2017 23:32:43 2.355
Nhập Nội dung cần mã hóa hoặc giải mã
Nội dung

Kết quả

Diễn giải

Giúp dịch các ký tự không thể in được hoặc các ký tự với ý nghĩa đặc biệt trong địa chỉ URL thành một đại diện rõ ràng