Tính quãng đường của chuyển động đều
Nguyễn Lê Điệp 13-10-2021 18:18:24 2.077
Công thức tính quãng đường: s = t * v (t tính bằng giờ, v tính bằng km/h)
Thời gian

Vận tốc

Kết quả

Kết quả! Thông tin quãng đường sẽ hiển thị ở đây.

Diễn giải

Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian.

Công thức tính quãng đường chuyển động đều: s = t * v

Trong đó:

  • t là thời gian chuyển động
  • v là vận tốc chuyển động đều
  • s là quãng đường di chuyển được trong thời gian t 

Ví dụ: Một người chạy xe đạp đi với vận tốc không đổi 15 km/h. Tính quãng đường đi được sau 8 giờ.

Ta được: s = t * v = 8 * 15 = 120 (km)