Tính thời gian của chuyển động đều
Nguyễn Lê Điệp 09-10-2021 08:51:43 1.921
Công thức tính thời gian chuyển động đều: t = sv (s tính bằng km, v tính bằng km/h)
Quảng đường

Vận tốc

Kết quả

Kết quả! Thông tin thời gian sẽ hiển thị ở đây.

Diễn giải

Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian

Công thức tính thời gian chuyển động đều: t = sv

Trong đó:

  • s là quãng đường di chuyển được trong thời gian t
  • v là vận tốc chuyển động đều
  • t là thời gian chuyển động

Ví dụ: Một người chạy xe đạp với vận tốc không đổi 15 km/h. Hỏi người đó dành bao nhiêu giờ để chạy hết quãng đường 120 km.

Ta được: t = sv = 12015 = 8 (h)