Nhân hai phân số
NLD Code 07-10-2021 15:43:32 1.561
Nhập vào tử số và mẫu số của 2 phân số để thực hiện phép nhân
  
x
  

Kết quả

Kết quả! Thông tin tính tích phân số sẽ hiển thị ở đây.

Diễn giải

Để nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

Ví dụ: 57 x 75 = 5 x 77 x 5 = 3535