Tìm bội chung nhỏ nhất
NLD Code 17-10-2021 10:21:40 1.844
Nhập vào 2 số nguyên dương để tìm bội số chung nhỏ nhất
Số a

Số b

Kết quả

Kết quả! Thông tin tìm bội số chung nhỏ nhất sẽ hiển thị ở đây.

Diễn giải

- Bội số chung nhỏ nhất của a và b, viết tắt là BCNN(a,b) của hai số nguyên dương nhỏ nhất chia hết cho cả a và b.

- Bội số chung nhỏ nhất của 2 số a và b được ký hiệu là [a,b], BCNN(a,b)

- Ví dụ: Bội số chung nhỏ nhất của 7 và 5 là 35