Trừ hai phân số
NLD Code 15-10-2021 13:50:17 1.605
Nhập vào tử số và mẫu số của 2 phân số để tính hiệu
  
-
  

Kết quả

Kết quả! Thông tin tính hiệu phân số sẽ hiển thị ở đây.

Diễn giải

Để trừ hai phân số, trước hết ta quy đồng mẫu số của các phân số, rồi trừ hai phân số cho nhau.

Ví dụ: 57 - 75

Có mẫu số chung là 7 x 5 = 35

Ta có 57 = 5 x 57 x 5 = 2535

Ta có 75 = 7 x 75 x 7 = 4935

Ta được 57 - 75 = 2535 - 4935 = -2435