Giải phương trình bậc nhất một ẩn số
NLD Code 01-10-2021 08:10:33 1.484
Phương trình bậc nhất một ẩn số: ax + b = 0
Số a

Số b

Kết quả

Kết quả! Thông tin nghiệm x sẽ hiển thị ở đây.

Diễn giải

Xét phương trình ax + b = 0

Nếu a = 0 và b = 0: Phương trình có vô số nghiệm.

Nếu a = 0 và b <> 0: Phương trình vô nghiệm.

Nếu a <> 0: Phương trình có nghiệm duy nhất x = -ba