Giải phương trình bậc hai một ẩn số
NLD Code 03-10-2021 08:59:42 1.473
Phương trình bậc hai một ẩn số: ax2 + bx + c = 0 (a # 0)
Số a

Số b

Số c

Kết quả

Kết quả! Thông tin nghiệm x sẽ hiển thị ở đây.

Diễn giải

Xét phương trình ax2 + bx + c = 0 với a # 0

Ta tính Δ = b2 - 4ac

Nếu Δ < 0: Phương trình vô nghiệm.

Nếu Δ = 0: Phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = -b2a

Nếu Δ > 0: Phương trình có hai nghiệm x1 = -b + √Δ2a và x2 = -b - √Δ2a